นำชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเงื่อนใขการก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง