ติดตามการซ่อมระบบปั๊มน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ของวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย