ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจบุคลากรวิทยาลัยในการซ่อมแซมเสียงตามสาย ของวิทยาลัย