การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 21 ปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา