สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ณ ห้องรับรอง วันที่ 2 กันยายน 2556