เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อการสร้าง "สังคมสันติวัฒนธรรม"