ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนนักศึกษา