โครงการตลาดสดอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน จากการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง อบรมให้ความรู้เรื่องตลาดสดน่าซื้อ โดย นายบุญโยค นนท์ธีระรังสี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และเรื่องอันตรายจากสารปนเปื้อนในอ