เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการผลิตและการจัดการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และ สหเวชศาสตร์ ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3/2558