ร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสิรินธร จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2