ประชุมคณะกรรมการประกวดราคา การก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง