คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้คุมงาน ผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ณ ห้องรับรอง วันที่ 3 กันยายน 2556