ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง