ร่วมอวยพรแด่ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก