เข้าร่วมโครงการประชุม "การผลิตเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21" โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก