การอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดตันตยาภิรม เทศบาลนครตรัง จำนวน 100 คน ในโครงการตลาดสดอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน ที่