ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรก