ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง "การพัฒนาการศึกษา และบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21"