รับมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า วิทยาลัย ได้ให้ความร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยดีเสมอมา