ร่วมประชุมโครงการ"พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์(สวสท.) ประจำปีงบประมาณ 2559 "