เยี่ยมชมและให้กำลังใจการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยจากอาหาร สำหรับนักเรียน ม.1-3 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 100 คน