ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 จากเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตกรรม วสส.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556