ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ ฯ ปีงบประมาณ 2558 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาคม ระดับตำบลในภาพรวมเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ