ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559