ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 29 ฉบับที่ 634 ประจำวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 "สังคมเมืองตรัง" หน้า 4

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 29 ฉบับที่ 634 
ประจำวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 
"สังคมเมืองตรัง" หน้า 4