ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 636 ประจำวันที่ 16-30 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 หน้า 14

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 636 
ประจำวันที่ 16-30 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 หน้า 14