เป็นประธานการประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ