ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ "ข่าวเมืองตรัง" ปีที่ 7 ฉบับที่ 158 ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ "ข่าวเมืองตรัง" 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 158 
ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4