ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ 2557-2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2556