ข่าวจากหนังสือพิมพ์ "มติตรัง" ปีที่ 20 ฉบับที่ 638 ประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ "มติตรัง" ปีที่ 20 ฉบับที่ 638 
ประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4