เป็นประธานการประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2558