เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรับสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนสมาชิก สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2558