โครงการยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์สายผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ และการเป็นนักการศึกษาที่มีขีดความสามารถสูง ประจำปี 2556 ระยะที่ 2 ณ ห้องอบรม อาคารอำนวยการ ระหว่างวันที่ 6,17,18 กันยายน 2556