ร่วมงาน จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ซึ่งเป็นการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการโรงพยาบาลตรัง