เยี่ยมชมการจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ของชาวทุ่งยาว โดยชาวทุ่งยาวจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเอง หรือเรียงรายตลอดสองข้างทาง