ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดตรังสร้างความพร้อมสู่อาเซียน กิจกรรม ASEAN DAY งาน " Get Ready Day for AEC:Opportunities and New Challenges"