เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2558