โครงการสัมนาเรื่อง "การวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ" ณ โรงแรมธรรมรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556