เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขอปรับเปลี่ยนแบบรายการก่อสร้างและพิจารณาการขอขยายระยะเวลาใน