ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก