การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจและการเตรียมการพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตร หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557