เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558