กาแฟยามเช้า ระหว่างผู้อำนวยการกับบุคลากรของวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ วันที่ 9 กันยายน 2556