ร่วมวางแผนการปรับปรุงมาตรฐานของ โรงอาหารวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานที่ดี กับคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานโรงอาหาร