ร่วมประชุมสืบสวนหาข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนภายนอกที่มาตัดหญ้าเลี้ยงวัว กับบุคลากรที่พักอาศัย