ร่วมกันทำความสะอาดหลังคาทางเดินวิทยาลัย เพื่อความสะอาดและปลอดภัย