เป็นประธานการประชุม การศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน