ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 639 ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 "สังคมเมืองตรัง" หน้า 4

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 639 
ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 
"สังคมเมืองตรัง" หน้า 4