ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ทับเที่ยงนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 116 ประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ทับเที่ยงนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 116 
ประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4