ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 671 ประจำวันที่ 11-20 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 671 
ประจำวันที่ 11-20 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4